Skip to the content

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer
 2. Opdrachtnemer: Your Riëlle-T
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over een overeengekomen dienstverlening


Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Your Riëlle-T en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Uitvoering van de overeenkomst

 1. In de hoedanigheid van kindercoach heeft de opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die de opdrachtgever neemt ten aanzien van zichzelf en zijn/haar kind behoren tot de eigen verantwoordelijkheid.
 2. De opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Daarbij mag verwacht worden dat de zorgvuldigheid die van een kindercoach mag worden verwacht, in acht worden genomen.
 3. De opdrachtgever dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 4. Aan het eind van de coachsessie is eventueel kort de gelegenheid voor de ouders/verzorgers om een korte (niet inhoudelijke) terugkoppeling en de eventuele thuisopdracht(en) te bespreken.
 5. Na een aantal sessies volgt een voortgangsgesprek met de ouders/verzorgers, waarin de voortgang van het traject besproken wordt of er volgt een evaluatiegesprek.
 6. Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op met Your Riëlle-T, zodat een oplossing gevonden kan worden voor deze situatie.


Coaching en begeleiding kinderen t/m 16 jaar


Voor kinderen tot en met 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De ondertekenende en opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Your Riëlle-T kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Aansprakelijkheid


In de hoedanigheid als kindercoach is Your Riëlle-T niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van het kind.


Geheimhouding & meldcode

 1. Ik ben verplicht om mij te houden aan mijn beroepsgeheim.
 2. Er kan aan opdrachtgever gevraagd worden om toestemming te verlenen, indien nodig, om de gegevens aan de huisarts te overleggen.
 3. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Mochten zich omstandigheden voordoen die de veiligheid van jou of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik als kindercoach dit kenbaar moeten maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met de opdrachtgever besproken.
 4. Ik ben verplicht mij te houden aan de meldcode kindermishandeling en aan de meldcode huiselijk geweld.


Betalingsvoorwaarden


Er wordt in één keer gefactureerd en ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Your Riëlle-T.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Your Riëlle-T een betalingsherinnering. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, dan is Your Riëlle-T gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Your Riëlle-T, is Your Riëlle-T genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Your Riëlle-T gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


Annulering en opzegging

 1. Gereserveerde tijd voor een sessie die niet tenminste 24 uur voor aanvang van de sessie is afgezegd, wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

 

Zit je kind op dit moment niet zo lekker in zijn of haar vel? 
Zie je dat je kind het op dit moment lastig heeft?

Wil jij niets liever dan je kind weer helemaal happy zien?

Ik help graag om je kind weer volledig in zijn of haar kracht te zetten.